AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

TITULARITAT DEL LLOC WEB

La societat mercantil andorrana “Ô CHEMIN DES SENS, SL”, d’ara endavant OCDS, responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris d’Internet el present document, la finalitat del qual és complir les obligacions establertes en la Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, i la resta de normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació a la Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, s’informa a tots els nostres usuaris que la titularitat del present lloc Web és de la societat mercantil andorrana “Ô CHEMIN DES SENS, SL”, d’ara endavant OCDS, amb seu social a Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany, número 77, 1er, 2a, inscrit en el Registre de Societats del Govern d’Andorra el dia 14 de novembre de 2019, amb el núm. 19053, Llibre S-301, folis 31-40, i amb número d’identificació fiscal L-714156-J, telèfon (+376) 640 688 i (+376) 840 688 i correu electrònic contact@ochemindessens.com

USUARIS

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’ USUARI, i com a tal, a través d’ aquest accés, es compromet a l’ observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que resulti d’ aplicació, obligant-se així a fer un ús correcte del lloc web. L’usuari respondrà davant OCDS o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

OBJECTE

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del lloc web, a través del qual es facilita informació general dels nostres serveis.

El contingut del lloc Web té com a objecte facilitar el contacte amb els nostres clients i resoldre els dubtes que qualsevol persona interessada ens plantegi a través del portal Web.

L’usuari està subjecte a les condicions legals vigents en cada moment, a excepció de les que per llei estiguin subjectes a modificacions amb caràcter retroactiu. En aquest sentit, OCDS es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions i actualitzacions de la informació continguda al portal Web.

L’ús i navegació pel portal Web implica l’acceptació de l’usuari de les condicions generals d’ús presents.

MODIFICACIONS

OCDS es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimi pertinents en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través del mateix, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l’usuari estigui connectat al lloc web o a algun dels serveis que aquest proporciona. Per això, l’usuari, en cada ocasió que pretengui utilitzar el portal, ha de llegir detingudament aquest Avís Legal, ja que aquest i les seves respectives condicions d’ús poden veure’s alterades en qualsevol moment. Per tant, la vigència de les esmentades condicions variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per altres.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Les presents condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, www.ochemindessens.com, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

www.ochemindessens.com proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (en endavant, “els continguts”), la propietat dels quals pertany a OCDS.

L’ usuari assumeix la responsabilitat de l’ ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i les presents condicions, responsabilitat que s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre comporta l’emplenament del corresponent formulari, en el qual l’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita.

L’usuari es compromet expressament a fer un adequat ús dels continguts i serveis [per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió, grups de notícies… ] que OCDS ofereix, conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme, que atemptin contra els drets humans o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir intencionadament en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics de OCDS.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de OCDS o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets d’explotació o això resulti legalment permès.
 • Recopilar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o una altra de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Andorra, es comunicarà immediatament per part de OCDS a les autoritats pertinents, comprometent-se aquesta a cooperar amb les mateixes. En aquest cas, l’usuari respondrà davant OCDS o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

OCDS no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Andorra, i decideix accedir i/o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

OCDS no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a OCDS serà tractat per el mateix amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament. El responsable del fitxer és OCDS en qualitat de responsable del tractament, amb domicili social a Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany, número 77, 1er, 2a, inscrit en el Registre de Societats del Govern d’Andorra el dia 14 de novembre de 2019, amb el núm. 19053, Llibre S-301, folis 31-40, i amb número d’identificació fiscal L-714156-J, telèfon (+376) 640 688 i (+376) 840 688 i correu electrònic contact@ochemindessens.com . Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats següents:

 • donar resposta a les sol·licituds realitzades per l’interessat.
 • manteniment de la relació comercial i/o professional i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis contractats.
 • enviament d’informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, OCDS li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

Li informem que aquesta plana web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes, així com una major informació sobre com tractarem les dades personals d’aquest lloc web, a l’apartat de Política de Privacitat.

PROPIETAT INTELLECTUAL I SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen al lloc Web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de OCDS, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del lloc WEB sense el consentiment previ i per escrit de OCDS. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del lloc WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de OCDS o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del lloc WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La informació subministrada pel present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

OCDS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

 1. Errors o omissions en els continguts. OCDS no garanteix que els continguts hagin d’estar actualitzats permanentment, ni que no tinguin qualsevol tipus d’error.
 2. Absència de disponibilitat del portal. OCDS no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats en l’usuari com a conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.
 3. 3. Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-lo. Correspon a l’ usuari, en tot cas, estar proveït d’ eines adequades que el protegeixin davant de programes informàtics danyosos.

COMPROMISOS

OCDS es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, OCDS es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, “Notificacions”) per part de l’usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es dirigeixin al servei d’Atenció a l’Usuari a la següent adreça de correu electrònic contact@ochemindessens.com. Així mateix, totes les Notificacions que realitzi OCDS a l’ usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’ han realitzat emprant les dades i a través del mitjà anteriorment assenyalat. A aquests efectes, l’usuari manifesta i garanteix que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i que les mantindrà degudament actualitzades.

El present lloc Web ha estat elaborat en tot moment conforme als principis de la bona fe per OCDS. No obstant això, en cas que qualsevol tercer consideri que els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial han estat vulnerats, podrà notificar-ho mitjançant comunicació dirigida al domicili de OCDS indicat anteriorment.

RETIRADA I SUSPENSIÓ DEL SERVEI

L’existència del lloc Web així com la prestació dels serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, OCDS està legitimada per donar per acabada o suspendre la prestació dels referits serveis i cancel·lar el lloc Web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, OCDS advertirà prèviament els usuaris sobre la terminació o suspensió de el lloc Web així com, si s’escau, dels serveis oferts en el mateix.

ACCEPTACIÓ

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest document en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest document cada vegada que accedeixi al lloc Web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del lloc Web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions legals es regiran per la legislació andorrana i internacional que resulti aplicable. En el cas de conflicte en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els tribunals competents seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció i competència.

En cas de disputes o incoherències, prevaldrà la versió original en català d’aquest document.

Crèdits

Lloc modificat per Laurent Noel, webmaster autònom: https://laurentnoel.pro/

Desplaça cap amunt

Si continues navegant, considerem que acceptes l’ús de cookies per garantir una bona experiència al nostre lloc. Aprèn més